शुक्रवार, 15 दिसंबर 2017

5 Naqoosh Wali Angoothi (5 Amulet's Spiritual Ring)

Har Maqsad Me'n Kamyabi Ke Liye
Yeh angoothi panch be inteha mufeed nuqoosh par mushtamil hai tanbe ki nihayat bareek aur chhote patre par badi safai aur khoobsurti ke sath makhsoos sa'ato'n me'n kanda kia jata hai in me pehla ism azam ya Aziz ka naqsh hai jo ke hardil azizi aur quwat o ghalba ke liye jam'e hai Dusra durood shareef ka naqsh hai jis ki fazilat ka kia kehna tamam maqasid me'n kam ane wala naqsh hai Teesra naqsh Surah Baqra ki mashhor o ma'roof ayat والھکم الہ واحد لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم...ka jo ke taskheer khalaiq ke liye ikseer e Azam hai dunia khinchi chali ati hai chautha naqsh Ya Mannan یا منان ذوالاحسان قد عم کل الخلاءق منہ....ka hai aur daulat o sarwat ke liye la jawab ism hai aur panchwa naqsh Huroof e muqatte'at ka hai bila mubalgha iski ta'reef se zuban o qalam qasir hai isme tamam Huroof e Noorani bhi jama hai goya huroof e noorani ka bhi naqsh hua har qism ki bandish jadu sehar se hifazat rahe
In tanam nuqoosh ke bareek patre ko angoothi me'n rakh kar upar se Yamni Aqeeq jad dia jata hai chunke yamni aqeeq bhi apni khasiyat rakhta hai kul mila kar yeh angoothi jawahir asmaa aayat aur huroof e muqatte'at ki waja kar tamam maqasid ke liye istemal ki jati hai hazraat o khawateen rabta kare'n
Sufi Muhammad Imran Razvee Al Quadri